PHP Meny

SulisavisaNyhetsarkiv;
        - 2022
        - 2021
        - 2020
        - 2019
        - 2018
        - 2017
        - 2016
        - 2015
        - 2014
        - 2013
        - 2012
        - 2011
        - 2010
        - 2009
        - 2008
        - 2007
        - 2006
        - 2005
        - 2004
        - 2003
        - 2002
        - 2001


Søk i Sulisavisa;

 


powered by FreeFind


Ansvarlig;
Kjell Lund Olsen

 
 
logo

Det skjedde i Sulitjelma i 2002

 


Hjørdis Johanna Mattson

Født 10/7 1919, død 27/12 2002Tordis Johanne Gjelseth

Født 25/11 1922, død 20/12 2002


20.12.2002
Leger til Sulitjelma
Fauske kommune nå fått en løsning på legemangelen i Sulitjelma, skriver avisa Saltenposten. Det er de tre legene Anne Stendahl, David Stendahl og Tommy Andreassen fra Fauske legesenter som skal gå sammen om å bemanne legekontoret på Sagatun 1,5 dager per uke. Ordningen antas å være på plass i månedskiftet januar-februar. De tre legene vil ha 400 ledige pasientplasser, og Sulisværinger som ikke allerede har en av de tre som fastlege kan be trygdekontoret om fastlegebytte.


20.12.2002
Riving av kommunale byggninger
Fauske kommune har gjennom avisannonser nå utlyst en "tilbudskonkurranse med forhandlinger" i forbindelse med sikring av to bygg og riving av fire bygg i Sulitjelma. Påmeldingsfristen er satt til 7. januar og arbeidet skal utføres i tiden mai-juli 2003.
I forbindelse med avvikling av gruvedriften i 1991 tok Fauske kommune på seg eierskap og ansvar for alle industribyggene i Sulitjelma. Kommunen utarbeidet for et par år siden en plan for handtering av denne bygningsmassen. I planen legges det opp til riving av følgende bygg på Sandnes;
 • Rødkontoret
 • Kissiloen og transportband (må ikke forveksles med råmalmsiloen)
 • Kistørka / Kjærnelager
 • Søppelbrenneriet
Det er behov for å utføre sikringsarbeider på flere av de restrerende byggnigene som Knuseriet, Råmalmsiloen og Flotasjonen. I tillegg eier kommunen "Midtibrakka" på Sandenshaugen som anbefales revet eller gitt bort. I budsjettet for 2003 har kommunen også vedtatt å stenge av Realskola. Hvilke hus som tilbudskonkurransen omfatter vites i skrivende stund ikke.


16.12.2002
Jernbanevogner til Sulitjelma
En gruppe jernbaneinteresserte i Sulitjelma har fått overtatt to gamle jernbanevogner av Saltdal kommune. Passagervognene kom i sin tid fra Sulitjelmabanen og ble først brukt i barnehagen på Røkland. Senere ble vognene flyttet til Rognan der de ble brukt til røykdykkerøving. Dugnadsgjengen fra Sulitjelma har hatt 10 turer til Saltdal i høst for å klargjøre vognene for flytting, sier Terje Johansen Skaugvold.
Dugnadsgjengen får verdifull hjelp fra Statens vegvesen, som har tilbudt seg å frakte vognene opp til Sulitjelma med det første. Her skal vognene midlertidig parkeres på skinner i kissiloen på Sandnes. Det vil da gjenstå en betydelig renovering og istandsetting. Passagervognene hadde nummerene 5 og 8, da de rullet langs Sulitjelmabanen. Ennå finnes det ei vogn til i Saltdal, den brukes som speakerbu i hoppbakken. Denne vogna hadde nummer "2". For mer informasjon om vognenes historie henvises til boka Sulitjelmabanen, utgitt av Norsk Jernbaneklubb i 1983.


11.12.2002
Gruvemuseet "fusjonerer"
Styret i Sulitjelma gruvemuseum har vedtatt å inngå forhandlinger med stiftelsen Nordlandsmuseet med sikte på å overdra driften av museet til denne. Nordlandsmuseet ønsker å overta driften av museene i de kommunene i Salten som tiltrer stiftelsen. Alle offentlige tilskudd tilføres stiftelsen og museer som velger å stå utenfor vil derfor miste drftstillskuddet fra stat, fylke og kommune. Fauske kommune ønsker også å innlemme Sulitjelma besøksgruve i denne organisasjonen som ennå ikke er formelt opprettet men vil få forretningskontor i Bodø. Omorganisering av museumssektoren i Salten skal være gjennomført innen utgangen av neste år.


10.12.2002
Uklart om driftstilskudd
Da politikerne i desember i fjor behandlet kommunens budsjett for 2002, ble det vedtatt et driftstilskudd på kr 200.000 til Sulitjelma samfunnshus. Da tilskuddet ble utbetalt var beløpet redusert til kr 150.000, uten at kommunestyret har vedtatt en slik reduksjon. Sulitjelma samfunnshus har i brev til kommunen påpekt forholdet og bedt om en redegjøring. I sitt svar hevder kommunens ledelse at utbetalingen på kr 150.000 er korrekt, men uten at man kan forklare hva som er bakgrunnen for at man har redusert tilskuddet med kr 50.000.


10.12.2002
Snømangel truer sesongåpning
Førstkommende helg skal IL Malm arrangere kretsrenn i langrenn, dersom det kommer snø. Den endelige avgjørelsen må tas på torsdag og arrangørene håper på stort snøfall de nærmeste dager.


10.12.2002
Bilkjøring på isen
En person ble sist helg stanset av Statens Naturoppsyn og Fjelltjenesten under kjøring med bil på isen på Kjelvatn. Bilkjøring på islagte vatn er forbudt og forholdet vil bli anmeldt, sier Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn til Avisa Nordland.


10.12.2002
Frivillighetsprisen til Kathrine Moan Larsen
Frivillighetsprisen i Fauske ble i år tildelt Kathrine Moan Larsen fra Sulitjelma. Dette er begrunnet med at; Kathrine Moan Larsen er et ja-menneske som har hatt avgjørende medvirkning for å få de to nærmiljøanleggene i Sulitjelma realisert. Hun skal være med på mye og være en impulsiv, positiv, hjelpsom, blid og glad jente som tar del i mange ulike frivillige oppgaver i Sulitjelma. Anleggene har ringvirkninger for det gamle malmsamfunnet, og skape et trygt og godt oppvekstmiljø.
- Jeg synes det er en stor ære å få en slik pris. Veldig mange har vært med i dugnadsarbeidet og fortjener å roses, sier Kathrine Moan Larsen til Avisa Nordland.


28.11.2002
Kommunebudsjettet for 2003
Rådmannens forslag til budsjett for Fauske kommune for 2003 inneholder flere kutt;
 • Miljøkafeen mister driftstøtten på kr 48.000
 • Driftstøtten til Sulitjelma samfunnshus reduseres med kr 50.000
 • Driftstøtten til Mons Petterfestivalen reduseres
 • Realskolebygget på Sandnes avstenges
Da formannskapet hadde møte 26/11 ble Arbeiderpartiet/Høyre/Senterpartiets forslag om å opprettholde drifsstøtten til miljøkafeen, Mons Petterfestivalen og samfunnshuset vedtatt. Budsjettet skal behandles av kommunestyret i desember.


28.11.2002
Sulitjelma Gruber selger aksjer
A/S Sulitjelma Gruber har den 21. oktober ferdigforhandlet og administrativt godkjent en avtale med det danske selskapet ENERGI E2 A/S om salg av sine aksjer i Salten Kraftsamband AS. Salget vil gi Sulitjelma Gruber en regnskapsmessig gevinst før skatt på 356 millioner kroner. Sulitjelma Gruber, som i 1983 trakk seg ut av gruvedriften i Sulitjelma, er i dag 100% eid av ELKEM AS.


21.11.2002
Terminor konkurs
Salten skifterett har åpnet konkurs i bedriften Terminor AS, som eies av Royal Begeman Group og Keramic Design International. Konkursbegjæringen er fremmet av bedriftens moderselskap i Nedreland, som også er den største kreditoren. - Det fantes ikke midler i boet og det er derfor ikke formålstjenlig å videreføre selskapet, sier bobestyreren, advokat Øyvind Eidnes.
Terminor AS ble stiftet i februar 1987 og fikk da fra Staten 6 millioner kroner i investeringstilskudd og 14 millioner i lån til etablering av en fabrikk for høgtemperaturisolasjon i Sulitjelma. I desember 1996 ble fire ansatte oppsagt da driften ble redusert fra fem til tre skift. Et halvt år senere ble resten av de ansatte permittert på grunn av liten ordretilgang og i mars 1998 ble alle de ansatte bortsett fra to personer oppsagt. I mars 2000 ble de to gjenværende i firmaet oppsagt og i fjor startet man demontering av utstyr for salg/bortkjøring.


16.11.2002
Arkivmateriale tilbake til Sulitjelma
Etter oppfordring fra LO i Sulitjelma har "Arkiv i Nordland", Bodø og Arbeiderbevegelsens arkiv i Oslo nå tilbakeført alt arkivmateriale etter fagforeningene i Sulitjelma. Sulitjelma historielag har i flere år arbeidet med å oppspore og ta rede på arkivstoff fra fagforeningene. Med tilbakeføringen fra arkivene i Bodø og Oslo, er fagforeningenes "historie" nå samlet på ett sted, og viser historien fra 1907 og fremover. Arkivmaterialet oppbevares og formidles fra Sulitjelma Historielags lokalarkiv på Storkontoret. Nærmere oversikt over arkivmateriale finnes på lokalarkivets sider på Internett.

På Storkontoret oppbevares også Sulitjelma Aktiebolag/Sulitjelma Grubers bedriftsarkiv, med arkivmateriale fra 1887 - 1883. Dette arkivet eies av Arkiv i Nordland, og betjenes av Sulitjelma Historielag. Skulle noen ha tatt vare på, eller kjenne til arkivmateriale fra foreningsliv eller bedrifter i Sulis, er det bare å ta kontakt med historielaget.


16.11.2002
Bredbånd i Sulitjelma
For to år siden la Salten Kraftsamband en fiberoptisk kabel mellom Fauske og Fagerli. For et år siden ble skolen knyttet til denne kabelen.
I disse dager er utlegging til Sagatun ferdig. - Dette var et oppdrag bestilt av Fauske kommune, sier Finn Misvær i Salten Nettjenester AS. Videre utlegging vil avhenge av etterspørselen, men det foreligger allerede en bestilling på kabel fram til butikkbygget i Furulund. Den fiberoptiske kabelen benyttes foreløpig til bredbånds datakommunikasjon.


12.11.2002
Sulitjelmakalenderen 2003 i salg
Sulitjelmakalenderen for 2003 er nå kommet fra trykkeriet. Kalenedere, som i år i likhet med tidligere år koster kr 50,- er lagt ut for salg på Prix i Sulitjelma. Kalenderen kan også fåes tilsendt per post, porto kommer da i tillegg. Send da melding per epost til historielagetSvein Nikolai Per Nilsen

Født 11/9 1932, død 10/11 2002


28.10.2002
Såkiveien opprustes
I fjor høst kom Statskog og Salten Kraftsamband til forlik om eiendomsforholdene til veien mellom Skihytta og Ballvassdemninga. Statskog har påtatt seg hovedansvaret mellom Skihytta og Risevannshøgda. Derfra og til Ballvatn har Salten Kraftsamband påtatt seg eieransvaret.
I høst er det lagt ned en del nye stikkrenner og i forrige uke startet man hogst av skogen langs veien. Det skal hogges i en bredde av 10 meter til hver side for veiens midtlinje. Odd Vestgård ved Statskog Salten opplyser at årsaken til dette er at man til neste år planlegger å grave nye veigrøfter. Fjerning av skog og masse skal forhindre sig og fremtidig tetting av grøftene.
Hogsten langs veien er et betydelig inngrep. Mellom Skihytta og Risehøgda innebærer det avskoging av et areal på over 70 mål. Hogsten utføres av private som må betale vanlig rotleie til Statskog.
For veistubben mellom Såkikrysset og Skihytta er ikke eiendomsansvaret klarlagt. Det har vært avholdt møter mellom Salten Kraftsamband, Statskog og Fauske kommune for å forsøke å få i stand en løsning i denne saken, men hittil uten at det har gitt resultater. Denne delen av veien er i svært dårlig forfatning.


22.10.2002
Møte med kommuneledelsen
Sist fredag møtte en delegasjon fra Sulitjelma pensjonistforening den administrative og politiske ledelse i Fauske kommune. Tema for møtet var legesituasjonen for Sulitjelmas beboere. Kommuneledelsen ville ikke love lege til Sulitjelma, men skal forsøke å få legene til å samordne pasienttimer for sulisfolk. Ved en slik samordning kan det være mulig å få til en skyssordning fra Sulitjelma til Fauske. I dag må pasienter ta bussen ned kl 07.00, med retur kl 16.00, for å besøke legen på Fauske. Pensjonistforeningen frykter at denne ordningen vil føre til økt fraflytting av eldre, som ikke klarer denne påkjenningen.Elise Henriksen

Født 15/5 1918, død 14/10 2002


14.10.2002
Hovedvannledning satt under trykk
Arbeidet med den nye hovedvannledninga mellom Sandnes og Bursimarka er ferdig. I forrige uke ble vannet påkoplet slik at Bursimarka, i likhet med resten av Sulitjelma, nå får vann fra Lomielva. Fra neste år skal kommunen legge nye stikkledninger ut fra hovedvannledninga.
Salten kraftsamband har bidratt økonomisk til dette prosjektet. Gevinsten for kraftlaget ligger i at de har vært pålagt å slippe vann ned Rupsifossen for å forsyne Bursi vannverk. Med den nye vannledninga vil kraftlaget nå kunne overføre alt Rupsivann til Lomi og kraftproduksjon. Noe av dette kommer altså tilbake til Bursi igjen gjennom hovedvannledninga. Var det noen som sa at fram og tilbake er like langt?


11.10.2002
Trekker seg i protest
Asle Eliassen, medlem av eldrerådet i Fauske kommune, trekker seg i protest mot at kommunen ikke medvirker til å skaffe legedager i Sulitjelma. - Det har ingen hensikt for meg å bruke tid til møter i et råd som ingen i kommunen lytter til, sier Eliassen til Avisa Nordland.


11.10.2002
Katastrofalt dårlig rypeår
Jegere i Sulitjelmafjellene rapporterer om svært liten bestand av rype. Det ser ut til at de fleste rypekyllingene har bukket under i løpet av en usedvanlig tørr vår og sommer. Jakta beskatter nå for en stor del stamfugl, som skal sikre framtidige rypegenerasjoner. Stadig flere er kritiske til at Statskog i denne situasjonen fortsatt selger jaktkort i full utstrekning. Statskogs reguleringsmekanisme er den såkalte bag-limit, det vil si et begrenset antall ryper per jeger.


28.09.2002
Utvidelse av kirkegården
Kirkegården i Sulitjelma har i løpet av sommeren og høsten blitt utvidet mot Kisthammeren. Den eksisterende kirkegården vil være fullt utnyttet om et par år og det nye området, som er forbunnet med den eksisterende kirkegården med en bro over Kirkegårdsbekken, skal gi plass til ca 600 nye graver. Det gjenstår fortsatt en del beplantning, blant annet en alle og skjerming av sitteplasser. Dette forventes å være ferdig til våren.
Etter 108 år med egen kirkegård i Sulitjelma er det nå for første gang montert belysning langs gangveiene. Hele anlegget, som har kostet mellom tre og fire mill. kr, er utført av firmaet Elvenes Maskin fra Ballangen.Sverre Johann Borge

Født 8/8 1929, død 20/9 2002


16.09.2002
Takreparasjon
Taket på det gamle maskinhuset i Fagerli har i sommer blitt reparert. Reparasjonene omfatter utskifting av deler av taktroen samt legging av ny takpapp over hele taket. Arbeidet på huset, som eies av Sulitjelma gruvemuseum, har kostet kr 285.000. Reparasjonene er utført av firma Byggservice ved Kjell Basse Lund.


10.09.2002
Ny brannbil
Sist helg fikk brannstasjonen i Sulitjelma ny brannbil, en Dodge 1985-modell, tidligere brukt i Hobbøl. Bilen er kjørt ca 25 000 kilometer. Den gamle brannbilen, en Intenational 1970-modell, sto foran omfattende reparasjoner kostnadsberegnet til ca. 80-90 000. Nybilen ventes å være klar for utrykking fra 18. september.


10.09.2002
Salg av Lomianlegget
Fauske kommune annonserte tidlig i sommer Lomianlegget for salg. Når saken nå skal legges frem for formannskapet, er det innkommet 3 tilbud. Tilbyderne er Skagen Hotel, Guy Hållen/Dag Willy Nyrud og Per Gunnar Skotåm. Budene på bygningen, som er ca 3700 m2, spenner fra 100- til 300 000 kr. Samtidig har Sulitjelma Nærmiljøutvalg gått i mot et salg, og krever at kommunen beholder bygget. Mons Petter-festivalen har fremmet forslag om at kommunen beholder bygget, men nedsetter et lokalt husstyre som påtar seg driften. Mons Petter ønsker at huset både kan benyttes til "kulturhus" og næringsvirksomhet. Formannskapet skal på befaring før de tar stilling til Lomianleggets videre skjebne. Sist år gikk driften av bygget med et underskudd på omlag 36 000 kr.


10.09.2002
Fartsdumper
Fauske kommune har i dag startet arbeidet med å få anlagt en rekke fartsdumper langs "Øverveien" på strekningen Glastunes - Sandnes. Arbeidet, som er satt i gang etter krav fra Sulitjelma Velforening, utføres av Veidekke.


27.08.2002
Biblioteket på bredbånd
Sulitjelma bibliotek har fått innstallert PC, skriver og Internett. På biblioteket får besøkende tilgang til Internett via bredbånd, en superrask løsning i forhold til de fleste nettoppkoblinger på hjemme-pc. Nå inviteres gamle og nye kunder til et besøk på biblioteket og "verdensveven"! Åpningstider: Mandag og onsdag fra kl 17.00 - 19.30, torsdag fra 11.00 til 13.30.


27.08.2002
Kraftutbygging
Salten kraftssamband har startet arbeidet med å overføre Annabekken/Smolikbekken til Dajavatn. Elva renner i dag under veibroa ved Killabakken, videre gjennom Fagerli og ut i Langvatn. Ved å grave en grøft skal elva først ledes over til Emmavatn. Fra Emmavatn blir det gravet en kanal for videre overføring av vannet til Dajavatn. Emmavatnet skal demmes opp en halv meter over dagens vannstand. Maskinfirmaet Andreas Moan utfører arbeidet.


13.08.2002
Folketallet i Sulitjelma
I følge Statistisk sentralbyrå bodde det 765 personer i Sulitjelma per 1. januar 2002. Den 1. januar 2001 var folketallet 792, noe som innebærer en tilbakegang på 27 personer i løpet av året.


13.08.2002
Tørr sommer
I sommer har det falt ekstremt lite regn over Sulitjelmaområdet, faktisk så lite at Leirelva (Koopelva) i går var fullstendig tørrlagt. Dette letter arbeidet med den nye hovedvannledningen gjennom Sulitjelma. Arbeidet startet ved Bursimarka på nyåret 2001 og passerer i disse dager Leirelva på tur innover til Sandnes. I samme grøfta legges også et rør for senere trekking av fiberoptisk kabel gjennom Sulitjelma.


30.06.2002
Sulitjelma tredreieri avvikles
Sulitjelma tredreieri, som har holdt til i Lomianlegget på Sandnes siden høsten 1996, avvikler virksomheten. Selskapet har meldt opphør fra 1. juli 2002 og i løpet av kort tid vil innehaveren selge alt produksjonsutstyr.

12.06.2002
Åmeangrep
Store mengder med bjørkemåler- og frostmålerlarver er alerede i gang med å fortære skogen på fjellet i Sulitjelma. Sommerens angrep tegner til å bli en av de værste på mange år. Størstedelen av området fra Daja til Coarvi er angrepet, værst ser det ut til å være i området Skihytta - Såki.


12.06.2002
Nei til utbygging II
Fylkestinget i Nordland vedtok i ettermiddag, mot fylketsrådets innstilling, å følge Fauske kommune ved å ikke anbefale en utbygging av Tverrelva. (Se innlegg nedenfor.)


25.05.2002
Nei til utbygging I
Kommunestyret i Fauske vedtok i sitt møte 23. mai å ikke anbefale en utbygging av Tverrelva. Salten kraftsamband har søkt NVE om tillatelse til å overføre elva til Sjønstå kraftverk. Elva, som i dag renner ut i Sulitjelmavassdraget ved Tverråmo, vi med en slik omlegging bli tørrlagt.


22.05.2002
Ny rektor
Siw Johansen er tilsatt som rektor ved Sulitjelma skole. Den nye rektoren får også ansvaret for skolefritidsordningen og barnehage. Siw Johansen kommer fra stillingen som avdelingsleder for Sulitjelma barnehage. Dette melder Avisa Nordland.


04.04.2002
Brann i campingvogn
Natt til påskeaften 30. mars tok det til å brenne i en campingvogn ved Sulitjelma camping og fritidssenter i Daja. Det hersket en tid uvisshet om det var mennesker inne i den brennende vogna, men det ble etter hvert bekreftet at vogna var tom. Vogna brant helt ned og det hele var over i det brannvernet i Sulitjelma ankom.


17.03.2002
Kobberløpet
Det tradisjonelle "Kobberløpet" gikk av stabelen søndag 17. mars. 176 deltakere hadde pent men overskyet vær og ca 0oC


16.03.2002
Brann i fritidsbolig
Lørdag 16. mars kl 11.30 ble det meldt om brann i en fritidsbolig på Stormo. Da brannvernet ankom var huset overtendt, men det var aldri fare for at ilden skulle spre seg til de andre husene i området. Huset brandt så og si helt ned til grunnen.


15.03.2002
Innbrudd på Prix
Natt til fredag 15. mars ble bestyreren ved Prixbutikken i Sulitjelma vekket av at innbruddsalarmen i butikken i Charlotta var utløst. Da bestyreren kom fram, var "fuglen" fløyet. Fuglen hadde brudt seg inn ved å knuse en rute i inngangsdøra. Varer for en verdi til anslagsvis kr 40 000,- er stjålet.


13.03.2002
Sulitjelma nærmiljøutvalg
Sulitjelma nærmiljøutvalg innkaller til årsmøte onsdag 20. mars kl 19.30 på Sulitjelma samfunnshus, kafeen.
Saker;
 1. Godkjenning
 2. Valg av ordstyrer/referent
 3. Innkomne saker
 4. Valg
Kaffe og enkel severing.
Alle innbyggere i Sulitjelma er velkommen!


05.03.2002
Kommunedelplan for Sulitjelma
Forslag til ny kommunedelplan for Sulitjelma er lagt ut til offentlig ettersyn på "Furulundbutikken" og på kommunens kundetorg på Fauske.
Arealplanen gir overordnede rammer for forvaltning av arealer i Sulitjelma og består av 4 plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Fauske kommunes mål med planen er å få en arealbruksavklaring, samtidig som det settes fokus på vern og miljø. Frist for uttalelser og merknader er satt til 15. april.


01.03.2002
Salg av hus
Sulitjelma borettslag har avertert fire av sine hus for salg. Husene som ønskes solgt er;
 • Ørnflogveien 7   - enebolig i Bursimarka, bygget ca 1968.
 • Glastunes 16   - Lillestrømhus, fire leiligheter, bygget ca 1950.
 • Kirkebakken 9   - gammelt hus, to store leiligheter.
 • Sandnes 37   - Namsoshus, fire leiligheter, bygget ca 1918.

28.02.2002
Rektor sier opp
Solbjørg Asbjørnsen har sagt opp sin stilling som rektor ved Sulitjelma skole fra skolestart høsten 2002. Asbjørnsen skal gå tilbake til jobben som lærer. Dette melder Avisa Nordland.


15.02.2002
Lege i Sulitjelma
Ved siste årsskifte ble legekontoret i Sulitjelma avviklet. Nå ser det ut som det kan gå mot en gjenåpning. I følge Nordlands Framtid er Fauske kommune i forhandlinger med legen Lars Thure Tande Olsen om mulige legedager i Sulis. I følge avisa er en av forutsetningen at tilstrekkelig mange velger Tande Olsen som sin fastlege.


14.02.2002
Krever legedag i Sulitjelma
Sulitjema pensjonsitforening har engasjert seg i arbeidet for å få en lege med fast kontordag i Sulitjelma. Foreningen har overlevert Fauske kommune ca 450 underskrifter på et krav om lege i Sulitjelma. I tillegg har foreningen klaget til fylkeslegen over ordningen som innebærer at lokalsamfunnet er helt uten legetjenester. I et intervju i Nordalnds Framtid uttrykker lederen av pensjonistforeningen, Ernst Evjen, stor misnøye med lokale politikere. -Det er kun Bjarne Eidissen fra Felleslista som har sagt at dagens dårlige løsning kan endres på til vår fordel. Alle de andre synes upåvirket av de innspill og krav som er kommet fra lokalsamfunnet.


09.02.2002
Salten kraftsamband selger hus i Sulitjelma
Salten kraftsamband solgte den 25. januar 9 av sine eneboliger i Sulitjelma. Husene, som har vært leid ut til ansatt ved kraftlaget, ble solgt til hver enkelt beboer. Total pris for alle 9 hus var kr. 1.627.500.


 

Oppdatert 02.12.2018
© Kjell Lund Olsen