Til forsiden

Protokoller (PDF);

Medlemsmøte 20.3.2008
Årsmelding 2007
Årsmøtereferat 2008
Revisorberetning 2007

Andre dokumenter;

Forslag til regulering

Kontakt foreningen;

Epost

 

Sulitjelma hytteforening

 
Regulering av festeavgift

Festekontraktene har ulikt innhold. Felles for de fleste er at Statskog har hjemmel til automatisk å regulere avgiften hvert 10. år og da i samsvar med endringer i konsumprisindeksen.

I de siste 2-3 årene har flere fått festeavgiften justert opp fra ca. kr. 1000.- til i underkant av kr. 4000.- Det er tvil rundt hvorvidt grunneier har adgang til å foreta en slik regulering. Dette gjelder både selve reguleringen samt beregningen av reguleringen.

Hvordan forholder man seg til dette?

Dersom man er uenig i en regulering som beskrevet over har Sulitjelma Hytteforening forstått at riktig fremgangsmåte er som følger:

  1.

Send et brev til Statskog der man kommuniserer at man er uenig i fastsettelsen av ny festeavgift og der det henvises til at festeavgiften skal reguleres i samsvar med konsumprisindeksen.

 

  2.

Beregn hva som ville vært ny festeavgift gitt at man la endringen i konsumprisindeksen (KPI) til grunn.

En standard formulering i kontraktene er som følger: "Reguleringen foretas ved å benytte indekstallet for juni året før ny avgift trer i kraft og indekstallet for juni året før avgiften sist ble regulert eller fastsatt."

Endringer i konsumprisindeksen (www.ssb.no) for reguleringer fra og med 2005:

Regulering i 2005: 23,40 % - endring i KPI juni 1994 til juni 2004
Regulering i 2006: 22,14 % - endring i KPI juni 1995 til juni 2005
Regulering i 2007: 23,63 % - endring i KPI juni 1996 til juni 2006
Regulering i 2008: 20,74 % - endring i KPI juni 1997 til juni 2007

Dette betyr at dersom festet ditt skal prisreguleres i 2008 skal ny årlig festeavgift være gammel festeavgift x 1,2074.

Dersom gammel avgift var kr. 1000, vil ny avgift etter konsumprisindeksen bli: 1000 x 1,2074 = 1207,40.

I brevet til Statskog angir du det du mener er riktig festeavgift etter konsumprisindeksen. Ettersom det er dette du mener er korrekt ny avgift skriver du i brevet at dette beløpet er det beløp du vil betale inn i årlig festeavgift. NB: Ikke unnlat å betale inn festeavgift fordi du er uenig i økningen eller beregningsmåten. Da vil kontrakten kunne anses som misligholdt. Det er derfor meget viktig at du kommuniserer din uenighet til Statskog og at du betaler inn det du mener er riktig beløp.

 

  3. For dem som allerede har betalt inn opp mot kr. 4000.- i årlig festeavgift og som likevel er uenig i reguleringen foreslås følgende fremgangsmåte: Skriv et brev til Statskog der du peker på at du er blitt kjent med at forrige prisregulering ikke er i samsvar med festekontrakten. Regn ut konsumprisindeksen som vist over. Påberop deg at dette er korrekt beløp ihht. festekontrakten. Presiser at dette beløpet vil bli innbetalt inntil neste konsumprisregulering. Be om å få refundert for høyt innbetalt beløp.

 

 
 
 

Oppdatert 10.05.2008
© Kjell Lund Olsen

Sider med info om festeavgift og innløsning.

Sulis-avisa
Tomtefesterforbundet
Justisdepartementet