Advokatene
AGA, EIDNES & SKIPNES ANS
MNA

Fauske kommune
Avd, vei / vann / avløp
Postboks 84
8201 FAUSKE

Bodø, 21. desember 2004


VEDR. VEGVEDLIKEHOLD - SULITJELMA

Undertegnede er blitt kontaktet av ulike beboere i Sulitjelma som blir berørt av Fauske kommunes vedtak om at snøbrøyting utgår i kommunal regi fra sesongen 2004/2005.

Kommunen synes å bygge sitt vedtak om opphør av kommunalt vedlikehold på at de aktuelle veier som nå unntas er private veier som beboerne således selv må bære ansvaret med.

Kommunens vedtak er senere endret ved at det ikke lenger er noen forutsetning at veiene i sin tid var finansiert av Sulitjelma Gruber.

Det synes som om Fauske kommune uten videre legger til grunn at de aktuelle veier som heretter ikke skal vedlikeholdes er private veier. Det anmodes om nærmere begrunnelse for hvilken vurdering som er lagt til grunn for å klassifisere en vei som privat - henholdsvis kommunal. Det kan ikke sees at dette er nærmere utdypet.

På vegne av beboerne langs veitrasér som vil bli unntatt fra vedlikehold, anføres det at Fauske kommune også i fremtiden har et ansvar for vintervedlikehold i samsvar med vegloven § 20. Det er flere momenter som taler for dette.

I henhold til veilovens § l er en vei offentlig dersom den er åpen for allmen ferdsel og blir vedlikeholdt av kommunen. I foreliggende sak synes de aktuelle veier å være åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av kommunen. Kommunens vedlikehold har pågått over så lang tid at kommunen ikke kan anføre at veien uten videre er privat.

I medhold av prinsippene i plan- og bygningslovens § 67 nr. 4 overtar kommunen opparbeidet vei med tilhørende ansvar, og overtar således plikten til vedlikehold selv om veiene i utgangspunktet var private.

Da Sulitjelma Gruber AS overlot veinettet til Fauske kommune påtok kommunen seg vedlikeholdsansvaret. I tillegg til at disse veier må anses som offentlige i henhold til veilovens § l, har kommunen også på avtalemessig grunnlag forpliktet seg til å forestå vedlikeholdet. Det vises til brev fra Sulitjelma Gruber AS av 20. mai 1975.

Vedtaket om å kutte vedlikeholdet fremstår også som vilkårlig, tilfeldig og sterkt urimelig ovenfor beboerne i de veier som nå har fått status som private veier. Det synes ikke å foreligge noen nærmere begrunnelse for klassifiseringen, og konsekvensene for de ulike beboere synes ikke vurdert.

Med bakgrunn i ovennevnte bestrides gyldigheten av kommunens vedtak, hvoretter de aktuelle veger fremdeles må vedlikeholdes av Fauske kommune. Det er offentlige veier og således er kommunens ansvar.

Med hilsen

Øyvind J. Eidnes